Kovtec - metstký mobiliar

Obchodní podmínky

Článok 1.

Všeobecné informácie o predávajúcom

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.kovtec.cz je:

Obchodné meno: KOVTEC s.r.o. 
Sídlo: Sládkovičova 5, 040 01 Košice - mestská časť Sever 

IČO: 50 924 192
DIČ: 2120531710
IČ DPH: SK2120531710

Zapísaná v OR SR Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41617/V

Telefónny kontakt:  +421 948 930 410

Emailový kontakt: info@kovtec.cz

Bankové spojenie:  IBAN: SK 31 8330 0000 0023 0124 3152

(ďalej len „predávajúci“).

Orgán výkonu dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

 

Článok 2.

Úvodné ustanovenie a vymedzenie základných pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú:
 • proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu;
 • podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho;
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. predávajúceho a spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho.
 1. Predávajúci je spoločnosť KOVTEC s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet, a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar.
 2. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.
 3. Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.kovtec.cz a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
 4. Kupujúci – podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.kovtec.cz, a ktorej tento tovar slúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
 5. E-shop je internetový obchod predávajúceho umiestnený na doméne www.kovtec.cz.
 6. Tovar je predmet kúpnej zmluvy ponúkaný predávajúcim prostredníctvom e-shopu.
 7. Objednávka  je prejav vôle kupujúceho uzavrieť kúpnu zmluvu.
 8. Cena je celková cena za predmet kúpnej zmluvy, vrátane DPH a ceny dopravného.
 9. Dopravným sa rozumejú náklady spojené s odoslaním a doručením tovaru kupujúcemu.
 10. Skratkou VOP sa rozumejú všeobecné obchodné podmienky.

 

Článok 3.

Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Právny vzťah založený zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, ak je spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) sa spravuje ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri rešpektovaní zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisoch a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 2. Právny vzťah založený zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 3. Kupujúci si objednáva tovar od predávajúceho cez e-shop umiestnený pod doménou www.kovtec.cz.
 4. Popis tovaru, jeho základné vlastnosti, fotografia tovaru, cena s DPH bez dopravného a jeho dostupnosť na sklade sú uvedené v e-shope pri tom ktorom tovare.
 5. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu nie je podmienený registráciou kupujúceho v e-shope. V prípade dobrovoľnej registrácie je kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho e-shop vyžaduje. Po úspešnej registrácii bude kupujúcemu automaticky odoslaný potvrdzujúci e-mail, ktorý obsahuje url adresu s poučením o možnosti prihlásiť sa na stránke prostredníctvom e-mailovej adresy a hesla.
 6. Po úspešnej registrácii bude mať kupujúci prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v e-shope. Pri každom z ďalších nákupov sa kupujúci viac neregistruje, postačuje, aby sa prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov prihlásil k existujúcemu kontu v e-shope.
 7. Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu, a to podľa podmienok, ktoré sú obsiahnuté v týchto všeobecných obchodných podmienkach.
 8. Po potvrdení kolónky s názvom „Objednať“ je tovar automaticky vložený do nákupného košíka konkrétneho kupujúceho. Pri vytváraní objednávky je tento nákupný košík kedykoľvek prístupný k nahliadnutiu kupujúcemu, a to aj po navrátení do ponukového listu.
 9. Kupujúci je povinný vo svojej objednávke vybrať spôsob platby a potvrdiť ho označením príslušnej kolónky. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny:
 1. prevodom na bankový účet predávajúceho v tvare  IBAN:     SK31 8330 0000 0023 0124 3152,                                                                                                        
 2. platba na dobierku.

Pri platbe prevodom na bankový účet predávajúceho sa predávajúci zaväzuje po potvrdení úhrady platby tovar zabaliť a zabezpečiť jeho dodanie na miesto určené kupujúcim.

Pri platbe na dobierku sa predávajúci zaväzuje po potvrdení objednávky tovar zabaliť a zabezpečiť jeho dodanie na miesto určené kupujúcim.

Ak je požadované miesto dodania odlišné od miesta bydliska, miesta podnikania, prípadne sídla kupujúceho, kupujúci uvedie tieto skutočnosti v objednávke vyplnením príslušných kolóniek.

 1. Vzťah medzi predávajúcim a kuriérskou spoločnosťou DPD  Slovensko spol. s r.o. a Slovenský doručovací systém, s.r.o. a Kuriér 123 je založený zmluvou o preprave a v rovine ochrany osobných údajov je tento právny vzťah upravený zmluvou o spracúvaní osobných údajov v zmysle ust. § 34 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Dokončenie objednávky kupujúci realizuje zakliknutím na odkaz „Objednávka s povinnosťou platby“. Pred uvedeným úkonom je kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a potvrdiť toto oboznámenie sa zakliknutím na odkaz „Potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á so Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu zverejnenými na web- stránke www.kovtec.cz .
 3. Potvrdením objednávky stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s vlastnosťami tovaru a celkovej cene, ktorú je kupujúci povinný uhradiť.
 4. Predávajúci po potvrdení tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke, znenie všeobecných obchodných podmienok a reklamačný poriadok, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
 5. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za uzavretú doručením potvrdenia o prijatí objednávky, znenia všeobecných obchodných podmienok, reklamačného poriadku. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru, ktorého vlastnosti sú vyšpecifikované v ponukovom liste pri každom tovare jednotlivo, predávajúcim a záväzok kupujúceho zaplatiť cenu tam uvedenú a prevziať tovar od dopravnej spoločnosti.

 

Článok 4.

Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:
 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR;
 3. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu;
 4. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 2.  Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a uhradená kúpna cena bude vrátená v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.  
 3. Predávajúci má právo na úhradu nákladov od kupujúceho, ktoré vzniknú predávajúcemu v súvislosti s uskladňovaním tovaru pre kupujúceho (skladné), v prípade ak kupujúci nepreberie dodávaný tovar v dohodnutom termíne, a to za každý deň skladovania tovaru plynúci po poslednom dni určenom na prevzatie tovaru. O tejto skutočnosti predávajúci upovedomí kupujúceho emailovou cestou a súčasne telefonickou cestou najneskôr 3 pracovné dni pred posledným dňom určeným na prevzatie tovaru. Výška skladného je určená sumou 5,- EUR za každý, aj začatý deň, uskladnenia.

Článok 5.

Práva a povinnosti kupujúceho

 1.  Kupujúci bol predávajúcim oboznámený o tom, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 2. Kupujúci je povinný:
 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar;
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru;
 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho;
 4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 1. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
 2. Kupujúci – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 3. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 4.  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 5. Kupujúci má právo odvolať, resp. stornovať odoslanú objednávku do momentu jej vybavenia, t.j. odoslania na dodaciu adresu. Právo odvolať objednávku kupujúci nemá v prípade tovaru na objednávku.

 

Článok 6.

Platobné a dodacie podmienky

 1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa objednávky môže kupujúci uhradiť:

a) bankovým prevodom;

b) platba na dobierku.

 1. Pri platbe prevodom na bankový účet predávajúceho sa kupujúci zaväzuje uhradiť cenu za tovar vopred pred odoslaním objednávky predávajúcim, a to najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky s povinnosťou platby. Cena je uhradená momentom pripísania plnej sumy na účet predávajúceho.
 2. Pri platbe na dobierku sa kupujúci zaväzuje uhradiť cenu za tovar pri preberaní tovaru doručovateľovi dobierky. Cena je uhradená momentom odovzdania plnej sumy doručovateľovi dobierky.
 3.  Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote najneskôr do 10-30 pracovných dní od prijatia platby pri platbe prevodom na bankový účet predávajúceho, resp. najneskôr do 10-30 pracovných dní od potvrdenia objednávky pri platbe na dobierku.
 4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu uvedenú ako dodacia adresa. Dodanie tovaru bude uskutočnené prepravnou spoločnosťou.

 

Článok 7.

Poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie o jeho práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy.
 3. Ak predávajúci poskytol informácie podľa odseku 2.  až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1. , lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
 4. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa odseku 2. ani v dodatočnej lehote podľa odseku 3., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1. .
 5. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
 1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu;
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže rovnako použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy, ktorá je zverejnená na webovom sídle predávajúceho.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 4. Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.
 5. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy.
 6. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

 

Článok 8.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
 2. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 3. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 4. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1. . 
 5. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Vzorový formulár pre odstoupenie od zmluvy

 

Článok 9.

Povinnosti spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť kuriérom na adresu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru na adresu Priemyselná 6112, 071 01 Michalovce ,SR. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 2. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak neposkytol spotrebiteľovi informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 3. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.
 4. Uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať pre spotrebiteľa za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.
 5. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie, zodpovedá spotrebiteľ.
 6. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru.

 

Článok 10.

Spracúvanie osobných údajov

 1. Právny vzťah medzi predávajúcim ako prevádzkovateľom a kupujúcim ako fyzickou osobou, nepodnikateľom, ktorej osobné údaje sú spracúvané, je regulovaný zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dodacia adresa, e-mail, telefónny kontakt. Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia subjektov zmluvných vzťahov.
 3. Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dodacia adresa, e-mail, telefónny kontakt. Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia zákazníkov zaregistrovaných na internetovej stránke.
 4. Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov kupujúcim. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dodacia adresa, e-mail, telefónny kontakt. Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia na účely vykonávania priameho marketingu.
 5. Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov kupujúcim. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dodacia adresa, e-mail, telefónny kontakt. Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia na účely zaslania potvrdzujúceho e-mailu o zaregistrovaní na internetovej stránke.
 6. Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko. Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia hodnotenia spokojnosti s nákupom na internetovej stránke prevádzkovateľa.
 7. Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov kupujúcim v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, a to na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dodacia adresa, e-mail, telefónny kontakt. Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia dostupných dátových súborov na účely zlepšovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
 8. Právnym základom spracúvania osobných údajov je rovnako zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa spracovateľských činností prevádzkovateľa sú upravené v dokumente „Informácie o spracúvaní osobných údajov“, ktorý je zverejnený na internetovej stránke prevádzkovateľa.

 

Článok 11.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predávajúceho.
 3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérskej službe za účelom jeho prepravy predávajúcemu.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.
 5.  Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
 6.  Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
 7.  Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Košiciach, dňa ....3.5.2023..